Logo
Logo
Tilbake til nyhetsoversikt

Smekkfullt på foredrag og diskusjon om bærekraftige byer

5. november 2019

På mandagens plan og pils inviterte Agder BOBY til foredrag og diskusjon om bærekraftige byer, fortetting og transformasjon. Are Kristiansen fra WSP presenterte veilederen for "Fortetting og transformasjon med bykvalitet i bybåndet i Oslo-området" for over 50 interesserte som møtte opp på Håndverkeren, det ble et smekkfullt lokale.

Agder bolig- og byplanforeningen inviterte til arrangement om bærekraftige byer, fortetting og transformasjon med tema: Hvordan bygge og utvikle bærekraftige byer og samfunn?

WSP og OsloMet har gjennom arbeidet undersøkt flere tettsteder i bybåndet i Oslo-området, gått gjennom planene, vurdert stedenes kvalitet, intervjuet utbygger og kommunale planleggere.  Selv om veilederen fokuserer på bybåndet, er anbefalingene også relevante for andre byer og tettsteder i Norge.

Veilederen

Are Kristiansen beskrev gjennom sin presentasjon de ulike kvalitetsdimensjoner og de viktigste grep for å sikre fortetting med bykvalitet. Vi fikk også presentert flere eksempler på stedsutvikling i Oslo-området, hva som lykkes og hvor det glap. Til slutt kom Are med noen anbefalinger til prosess og samarbeid mellom kommune og utbygger for å legge til rette for kvalitetsfylte steder fra plan til virkelighet, i alle nivåer. 

Are Kristiansen er en erfaren by- og samfunnsplanlegger, og jobber som prosjektleder i WSP Norge AS med overordna planlegging. Han er opptatt av knutepunktutvikling, har fokus på trafikk og mobilitet, og ser de store sammenhengene i by- og tettstedsutvikling. 

Bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Fremtidig by- og stedsutvikling ivaretar mål om folkehelse, sosial samhørighet og sosial bærekraft, nedfelt i folkehelseloven, plan- og bygningsloven fra 2008 og nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging.

60 prosent av verdens befolkning vil bo i byer og urbane boområder i 2030. Bærekraftig utvikling er avhengig at byene går foran. Byer har tradisjonelt en utfordring når det gjelder biologisk mangfold, klimagassutslipp og tilgjengelighet for utsatte grupper. Men med en målrettet og inkluderende arealplanlegging, kan vi og andre byer i verden bli en nøkkel til å nå bærekraftsmålene – særlig:

Bærekraftsmål 11 bærekraftige byer og samfunnet. Fremtidig byer og tettsteder må ivareta målsetninger om god folkehelse, sosial samhørighet og sosial bærekraft, som er nedfelt i folkehelseloven, plan- og bygningsloven og nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging.

Bærekraftsmål 3: God helse

Kompakt byutvikling kan også fremme folkehelse og sosial bærekraft, dersom det legges til rette for sosiale fellesskap i nærmiljøene.