Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Presentasjon av rapporten “Fra klimamål til klimaomstilling”

Dato: Mandag. 3. juni
Tid: 12:30 - 13:30
Sted: Rådhuskvartalet i Kristiansand, møterom: Else Marie Jacobsen
Pris: Gratis
Arrangør: Kristiansand kommune

På oppdrag for By- og samfunnsenheten har insam i samarbeid med CICERO og Civitas laget rapporten Fra klimamål til klimaomstilling. Formålet med rapporten er å gi et helhetlig grunnlag for å drøfte og ta stilling til føringer som kan legge grunnlag for omstilling til en klimavennlig areal-, område- og boligutvikling i nye Kristiansand. Rapporten presenteres av Reidunn Mygland og Lars Wang fra insam.

Fra klimamål til klimaomstilling

Til tross for gode intensjoner om samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, øker Kristiansand kommunes tettstedsareal, byen spres og klimagassutslippene fra veitrafikk har økt kraftig siden 1991. I gjeldende samfunnsdel av kommuneplanen er det imidlertid lagt til grunn at Kristiansand være et lavutslippssamfunn i 2050. Kommunen har derfor som mål at kommuneplanen for nye Kristiansand skal bli et enda bedre styringsverktøy for oppfølging av klimamål. I dette ligger det også å sikre at kommunen skal benytte og utvikle egne virkemidler mer aktivt og koordinert.

Vlekommen til presentasjon av en meget interessant rapport!