Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Invitasjon til Bykonferansen SNART!

Dato: Fredag. 14. juni
Tid: 09:00 - 20:00
Sted: Universitetet i Agder
Pris: Gratis - men krever påmelding
Arrangør: Sammen med Bynett Sør, NMBU, Søgne og Songdalen kommuner og UiA arrangerer Kristiansand kommune konferansen SNART!.

Til konferansen SNART! 14. juni inviteres alle som bryr seg om utvikling av bygd og by på Sørlandet. Foredragsholdere og masterstudenter fra Norge og Frankrike.

 Framtida er snart – derfor arrangerer vi konferansen SNART! 14. juni. En lærerik dag om bygde- og byutvikling på Sørlandet, og hvordan vi kan utvikle en grønn og bærekraftig region, inviterer initiativtaker til konferansen, Christina Rasmussen i Kristiansand kommune. Sammen med Bynett Sør, NMBU, Søgne og Songdalen kommuner og UiA arrangerer Kristiansand kommune konferansen SNART!.

– Konferansen handler om attraktivitet i byer og tettsteder og peker mot framtida. Det er nok av gode erfaringer og research om tettstedenes attraktivitet. Hvordan kan vi anvender dette i regionen og på Sørlandet?  Vi inviterer innledere som kan dele erfaringer og forskning om bygdeutvikling, byliv, stedsattraktivitet og innovasjon i by- og regionutvikling, forteller Rasmussen.

– I tillegg til foredragsholdere, er en viktig del av konferansen presentasjoner fra masterstudenter ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) på Ås og fra Sciences Po i Rennes i Frankrike. Her får vi blant annet høre konklusjoner fra en rekke masterstudenter som har utdypet seg i ulike temaer og case fra nye Kristiansand kommune og sammenslåingsprosessen. Dette vil også gi innspill til igangsatt arbeid med kommuneplan for nye Kristiansand, forteller rådgiveren i by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune. Forslag til  planprogram for kommuneplanens samfunnsdel (med overordnet arealstrateg) er til offentlig ettersyn fram til 21.juni. Planen skal baseres på FNs bærekraftsmål og og den nye kommunen skal utvikles som en sterk regional drivkraft som tar i bruk styrken ved å være en mangfoldig kommune der både byens næringsliv, urbane kvaliteter, bolyst og attraktive og levende bygde- og nærmiljø blir utviklet.

–  I Regionplan Agder 2030 har byer og tettsteder en nøkkelrolle i omstillingen til en grønn og bærekraftig region. Under konferansen SNART! ser vi på hvordan vi kan utvikle attraktive byer og steder i Agder. Hva vi kan gjøre for å øke attraktiviteten gjennom hele året. Kanskje kan også byene lære av bygda, sier medarrangør og prosjektleder for bysamarbeidet Bynett Sør, William Fagerheim.

Bynett Sør et er et faglig forum ved UiA som bidrar med forslag til fremtidige strategier og løsninger for en kunnskapsbasert og bærekraftig byutvikling.

Program
Konferansen SNART! arrangeres på UiA, fredag 14. juni 2019 kl 09.00 - 16.00
09 – 12: Byer og steder i endring med innledere og plenumsamtale.
Navn på innleder kommer snart.
12 – 13: Lunsj
13 – 14.30: Kristiansand dobbel +, presentasjon av masteroppgaver om nye Kristiansand fra 14 masterstudenter ved NMBU.
Tema som belyses:

  • Historiens betydning for fremtidig byutvikling
  • Boligutvikling og preferanser
  • Forholdet mellom politikk og implementering 

15 – 16: Omstilling av små og mellomstore byer
Presentasjon fra studenter fra Sciences Po i Rennes i Frankrike

Konferansen fortetter på Teateret fra kl 18 – 20:
Det blir byprat ved URPLAN, forskningsgruppen ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved UiA. Dialog om framtidas byer og steder i Agder.

Masterstudenter fra NMBU
Nærmere 60 studenter fra tverrfaglige studier ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)deltok i fjor høst på workshopen Cool Planning in new Kristiansand, knyttet til kommunesammenslåingen av Kristiansand, Søgne og Songdalen. På kort tid klarte studentene sammen med internasjonale unge planleggere å presentere interessante og spennende tanker for nye Kristiansand og dagens tre kommunesentra.

– I løpet av våren 2019 har 14 nye masterstudenter jobbet med ulike temaer relatert til steder og prosesser i nye Kristiansand. Disse masteroppgaver supplerer forslagene som vi fikk presentert i høsten 2018 under Cool planning. Vi gleder oss til å høre og se resultatene fra masterstudenter som har tatt et dypdykk i temaer som historisk utvikling, boligutvikling og preferanser, politikk og gjennomføring, forteller Rasmussen. 

Masterklassen har navnet Kristansand dobbel + og ledes av professor Elin Børrud ved NMBU. 

Studenter med eksempler fra Frankrike
Fra Frankrike kommer studenter fra Sciences Po Rennes, Campus de Caen og presenterer  resultater fra to ukers arbeid om nye Kristiansand. Arbeidet fokuserer på omstillingsprosesser i små og mellomstore byer, knyttet til tema som klimatilpasning, forholdet mellom land(bruk) og by, bruk av «smarte» teknologier og strategier, og nye former for sosial integrering.
– Presentasjonen av resultatene vil trekke fram kreative muligheter, samt innovative mønstre og verktøy for nye Kristiansand. Det er alltid interessant og lærerikt å høre om hvordan forskere og planleggere fra andre steder og land ser på våre sammenhenger og utfordringer. Spennende å høre hvilke framtidsbilder og anbefalinger de løfter frem for vår region, fra Sciences Po, et internasjonalt forskningsuniversitet, sier Rasmussen.

Påmelding – gratis
Konferansen er gratis, men krever påmelding – senest 7. juni.
Konferansen SNART! er åpen for alle, og passer for planleggere og samfunnsutviklere i offentlig og privat sektor, studenter, næringsaktører -  ja alle som bryr seg om stedsutvikling.

Kontakt
Christina Rasmussen, rådgiver Kristiansand kommune, mobil: 401 65 176
Elin Børrud, professor NMBU, mobil: 915 85 023
William Fagerheim, prosjektleder Bynett Sør, UiA, mobil: 926 81 423

Påmelding